Ποιότητα & Περιβαλλοντική διαχείριση

Αρχική > Πολιτικές > Ποιότητα & Περιβαλλοντική διαχείριση

Πιστοποίηση / Διαπίστευση Συστημάτων Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο ΕΚΒΥ

Η ποιότητα αποτελεί για το ΕΚΒΥ, από την ίδρυσή του, κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού του σχεδιασμού και κυρίαρχη πρόκληση.

Από τον Ιούνιο 2003 το ΕΚΒΥ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO9001. Το Σύστημα Ποιότητας είναι διαπιστευμένο από την TÜV AUSTRIA (αριθ. εγγραφής πιστοποιητικού: 01012177, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015).

Από τον Ιούνιο 2022 το ΕΚΒΥ εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι διαπιστευμένο από την TÜV AUSTRIA (αριθ. εγγραφής πιστοποιητικού: 20051220007342, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015).

Το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων του ΕΚΒΥ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνο με τις αρχές του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 “Γενικές Απαιτήσεις για την Ικανότητα Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων” και με τα “Κριτήρια Διαπίστευσης Εργαστηρίων” του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και είναι διαπιστευμένο από τον Ιούνιο του 2017 (αρ. πιστοποιητικού διαπίστευσης 1097-4).

Η Διοίκηση του οργανισμού δεσμεύεται να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων πόρων, και να εργάζεται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Πεδίο Εφαρμογής Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001: 2015

Το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων: Εκπόνηση μελετών και έργων, παροχή συμβουλών, έρευνα, επιστημονική πληροφόρηση, ενημέρωση, εκπαιδευτική δράση, ανάπτυξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων, σχεδιασμός και δημιουργία υποδομών, προώθηση πολιτικών για την αειφορία.
 • Υπηρεσίες συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης.
 • Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων και μετρήσεις – αναλύσεις φυσικοχημικών, βιολογικών και υδρομορφολογικών παραμέτρων.
 • Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους και εμπίπτουν στις κατηγορίες α) έργων προμηθειών και υπηρεσιών και β) έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα.

 

Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΕΚΒΥ

Το ΕΚΒΥ δεσμεύεται:

 • Να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και να παράγει οφέλη με την εργασία του.
 • Να ικανοποιεί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, κατ΄ ελάχιστον δε την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να εργάζεται αποδοτικά ώστε να αξιοποιεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους, φυσικούς και ανθρώπινους, για την επίτευξη των σκοπών του.
 • Κατά τη λειτουργία του, να συνεισφέρει στην πρόληψη της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
 • Στο πλαίσιο αυτό να μεριμνά για συνεχή βελτίωση του συστήματος διοίκησης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει, ώστε να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών του και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του.
 • Να συνεργάζεται με ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης, της έρευνας, της διατήρησης της φύσης, και της μαχητικής οικολογίας αλλά και με τις τοπικές κοινωνίες και τους χρήστες των φυσικών πόρων.
 • Να διενεργεί, στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων, εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με αναγνωρισμένες μεθόδους, με ικανότητα, αμεροληψία, ακεραιότητα, συνέπεια και εχεμύθεια, ώστε να ικανοποιούνται oι απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025, οι πελάτες του εργαστηρίου, οι κανονιστικές Αρχές και oι οργανισμοί που χορηγούν αναγνώριση.

 

Πεδίο Εφαρμογής Συστήματος προς Διαπίστευση κατά ISO 17025:2017

Αφορά σε δοκιμές του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων που διεξάγονται τόσο στην έδρα του ΕΚΒΥ, και του εργαστηρίου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όσο και στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, μητρικού οργανισμού του ΕΚΒΥ, με έδρα στην Κηφισιά Αττικής.

Στα έγγραφα διαπίστευσης του εργαστηρίου καθορίζεται κάθε φορά το εύρος των δοκιμών που εμπίπτουν στο πεδίο της διαπίστευσης. Από το εύρος εξαιρούνται οι εξωτερικά παρεχόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες σε συνεχή βάση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο