Satellite based wetland observation service (SWOS)

Αρχική > Οι δράσεις μας > Έρευνα & παρακολούθηση > Satellite based wetland observation service (SWOS)

Satellite based wetland observation service (SWOS)

Περίληψη Έργου

Στόχος του ερευνητικού έργου SWOS του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON2020, ήταν η ανάπτυξη υπηρεσίας για την παρακολούθηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων Παρατήρησης της Γης. Το έργο αξιοποίησε τις εικόνες του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel και αποτέλεσε συνέχεια των έργων GlobWetland που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency –ESA). Παράχθηκαν χαρτογραφικά προϊόντα και δείκτες καθώς και παρατηρήσεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, σε υψηλή χρονική και χωρική ανάλυση, για την αξιολόγηση της βιοποικιλότητας και την παρακολούθηση δυναμικών αλλαγών σε περίπου 50 υγροτόπους στην Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή. Επίσης, αναπτύχθηκε μια γεωπύλη η οποία παρείχε πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό χρηστών και επέτρεπε μέσω διαδικτυακών εφαρμογών την ενσωμάτωση και ανάλυση των χαρτογραφήσεων και επιτόπιων μετρήσεων, προσδοκώντας να αποτελέσει μια ενιαία πλατφόρμα για τον εντοπισμό, την πρόσβαση και τη σύνδεση υπαρχουσών πληροφοριών και βάσεων δεδομένων. Το SWOS συνέβαλε στη δημιουργία του Παγκόσμιου Συστήματος Παρατήρησης Υγροτόπων, όπως απαιτείται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για την υποστήριξη χρηστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και τη συμβολή στις διεθνείς υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τους υγροτόπους. Η άμεση εμπλοκή των χρηστών κατά τη διάρκεια του έργου, προερχόμενων από διαφορετικά επίπεδα διοίκησης π.χ εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κλπ. και η υποστήριξη από το Γραφείο της Σύμβασης Ραμσάρ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, εξασφάλισαν τη χρηστικότητα και την αποδοχή της υπηρεσίας, την εναρμόνιση με συναφείς δραστηριότητες και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Εταιρικό Σχήμα SWOS:

Συντονιστής: JENA-OPTRONIK GMBH.

Εταίροι: Terrasphere Imaging & Gis BV, Remote Sensing Solutions Gmbh, Brockmann Geomatics Sweden AB, Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Universidad De Malaga, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, The Goulandris Natural History Museum-Greek Biotope/Wetland Centre, Fondation Tour Du Valat, Unite Technique Du Semide Geie, Stichting Wetlands International, Uicn, Bureau De Representation Aupres De L’union Europeenne Aisbl.

Διάρκεια έργου: 2015-2018

Χρηματοδότηση: EU HORIZON2020 Programme

O Ρόλος του ΕΚΒΥ

Το ΕΚΒΥ ανέπτυξε μια υπηρεσία SWOS σε εθνική κλίμακα για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των 10 ελληνικών υγροτόπων Ραμσάρ και των λεκανών απορροής τους. Η αξιολόγηση των αλλαγών όλων των τύπων οικοσυστημάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής επέτρεψε την αποτύπωση των αλλαγών στην έκταση των υγροτόπων μαζί με τις αιτίες που προκλήθηκαν. Αυτά τα αποτελέσματα χαρτογράφησης και αξιολόγησης παρέχουν μια βάση γνώσεων για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για τον εντοπισμό υγροτοπικών εκτάσεων προς διατήρηση και αποκατάσταση.

Το ΕΚΒΥ ανέπτυξε επίσης μια μεθοδολογική προσέγγιση για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση της Οικοσυστημικής Υπηρεσίας (ΟΥ) «διατήρηση ενδιαιτημάτων» υπολογίζοντας και συνδυάζοντας μια σειρά δεικτών με τεχνικές χωρικής μοντελοποίησης, για την επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής. Η μεθοδολογική προσέγγιση αποσκοπεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην ιεράρχηση των στόχων διατήρησης και αποκατάστασης, σε συνάφεια με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής.

Επίσης, το ΕΚΒΥ συντόνισε την ανάπτυξη προτύπων για την ενιαία προσέγγιση της ταξινόμησης των υγροτόπων σε χαρτογραφικά προϊόντα χρήσεων γης με στόχο την εναρμόνιση διαφορετικών χαρτών που αφορούν είτε τον ίδιο υγρότοπο ή υγροτόπους σε διαφορετικές χώρες. Τρία συστήματα ταξινόμησης, το CORINE Land Cover, η τυπολογία MAES για τα οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες τους, και το Land Cover Classification System του FAO, συνδυάστηκαν με την τυπολογία Ραμσάρ η οποία και χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την ανάπτυξη των αντιστοιχίσεων μεταξύ των τριών.

Για την αξιοποίηση του SWOS σε εθνικό επίπεδο το ΕΚΒΥ συνεργάστηκε με το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τους Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Αξιού και Νέστου, οι οποίοι συμμετείχαν σε συναντήσεις του έργου και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Παραδείγματα χαρτογράφησης τύπων οικοσυστημάτων κατά MAES από ταξινόμηση εικόνων Sentinel 2A-MSI
Παραδείγματα χαρτογράφησης τύπων οικοσυστημάτων κατά MAES από ταξινόμηση εικόνων Sentinel 2A-MSI για ξηρή και υγρή περίοδο αντίστοιχα, στο δέλτα του Έβρου (πάνω σειρά), στον Αμβρακικό Κόλπο (μεσαία) και στη λίμνη Κερκίνη (τρίτη σειρά).
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση παροχής της Οικοσυστημικής Υπηρεσίας «διατήρηση ενδιαιτημάτων» στην Περιφέρεια Αττικής
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση παροχής της Οικοσυστημικής Υπηρεσίας «διατήρηση ενδιαιτημάτων» στην Περιφέρεια Αττικής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο