Αναγνώριση, διατήρηση και διαχείριση Μεσογειακών δασικών τύπων οικοτόπων

Περίληψη Έργου

Στις Μεσογειακές χώρες οι δασικοί τύποι οικοτόπων απειλούνται από την κλιματική κρίση, αλλά και από ορισμένες μορφές διαχείρισης. Ταυτόχρονα, υπάρχει έλλειψη κοινών στρατηγικών σε διακρατικό επίπεδο για τη διατήρησή τους. Ο κύριος σκοπός του έργου LIFE GoProForMed είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων δασικών τύπων οικοτόπων στη Μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιοχή μέσω της εφαρμογής ευέλικτων διαχειριστικών πρακτικών φυσικής δασοπονίας σε τέσσερις χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα) και σε 12 δάση. Οι τέσσερις δασικοί τύποι οικοτόπων-στόχοι του έργου είναι οι: 9260 Δάση με Castanea sativa (καστανιά), 9330 Δάση με Quercus suber (φελοδρύ), 9340 Δάση με Quercus ilex (αριά) και Q. rotundifolia και ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 9530* (Υπο) μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα. Η επιλογή τους έγινε επειδή έχουν ευρεία εξάπλωση, είναι αντιπροσωπευτικοί της Μεσογειακής Βιογεωγραφικής Περιοχής και απειλούνται από ανεπαρκείς πρακτικές διαχείρισης. Το έργο έχει τρεις ειδικότερους σκοπούς:

  • Τη διατύπωση μιας πρότασης κοινής στρατηγικής για τη διατήρηση των τεσσάρων δασικών τύπων οικοτόπων.
  • Την επιλογή κατάλληλων πρακτικών για τη διατήρηση των τεσσάρων δασικών τύπων οικοτόπων-στόχων του έργου και τη διευρυμένη εφαρμογή τους, τόσο ως προς την έκταση, όσο και ως προς την γεωγραφική κατανομή.
  • Την προώθηση μεταξύ των φορέων διαχείρισης των δασών κάθε χώρας, της εφαρμογής των πρακτικών αυτών μέσω κατάρτισης και εργαλείων υποστήριξης της διαχείρισης.

Το έργο αναμένεται να δοκιμάσει τη δυνατότητα συμβολής του Δείκτη Δυναμικού Βιοποικιλότητας στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των επιλεγμένων δασικών τύπων οικοτόπων, να διατυπώσει προτάσεις στρατηγικών και να διαδώσει κατάλληλες τεχνικές και δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των επιλεγμένων δασικών τύπων οικοτόπων. Επίσης, να προσαρμόσει τον Δείκτη Δυναμικού Βιοποικιλότητας για την Ισπανία και την Ελλάδα, να βελτιώσει τη δομή και τις λειτουργίες 3.601 εκταρίων των δασικών τύπων οικοτόπων και να υλοποιήσει δράσεις κατάρτισης για όσους εμπλέκονται στη διατήρηση και διαχείριση των δασών. Στην Ελλάδα υλοποιείται στο δάσος του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη με τύπο οικοτόπου το δάσος καστανιάς (9260).

Το έργο LIFE GoProForMed υλοποιείται από 12 εταίρους με συντονιστή δικαιούχο το D.R.E.AM. (Italia Società cooperativa agricolo forestale). Από την Ελλάδα μετέχουν η Δασική Υπηρεσία δια του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας -Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Στην Ελλάδα, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE, τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και το ΕΚΒΥ. Ξεκίνησε το 2022 και έχει διάρκεια έξι έτη.

O Ρόλος του ΕΚΒΥ

Το ΕΚΒΥ συμμετέχει στην εκτίμηση της δομής και των λειτουργιών του δάσους καστανιάς, στην αξιολόγηση της χρήσης των μικροενδιαιτημάτων στα δέντρα ως δείκτη βιοποικιλότητας και στην προσαρμογή του σχετικού Δείκτη Δυναμικού Βιοποικιλότητας.

Επίσης, υποστηρίζει το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης στον σχεδιασμό των δράσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας στο δάσος του Χορτιάτη και συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης. Συμμετέχει επίσης στις δράσεις επικοινωνίας και προβολής του έργου.

Διάκενο σε συστάδα καστανιάς στο δάσος του Χορτιάτη. Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους είναι πρεμνοφυές, έχει ωστόσο μεγάλη ποικιλότητα στην κάλυψη και τη δομή, στοιχείο σημαντικό για τη δασική βιοποικιλότητα.
Διάκενο σε συστάδα καστανιάς στο δάσος του Χορτιάτη. Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους είναι πρεμνοφυές, έχει ωστόσο μεγάλη ποικιλότητα στην κάλυψη και τη δομή, στοιχείο σημαντικό για τη δασική βιοποικιλότητα. | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Π. Κακούρος. 2023
Προετοιμασία τοποθέτησης συσκευής καταγραφής ήχων πτηνών και νυχτερίδων σε συστάδα καστανιάς στο δάσος του Χορτιάτη.
Προετοιμασία τοποθέτησης συσκευής καταγραφής ήχων πτηνών και νυχτερίδων σε συστάδα καστανιάς στο δάσος του Χορτιάτη. | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Π. Κακούρος. 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο