Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας – Ένα καινοτόμο εργαλείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Περίληψη Έργου

Το έργο LIFE EL-BIOS (LIFE20 GIE/GR/001317) «hELlenic BIOdiversity Information System: an innovative tool for biodiversity conservation» αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ), το οποίο θα συγκεντρώνει, θα ενσωματώνει, θα συνδυάζει και θα διαχέει με εύληπτο τρόπο, δεδομένα για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, τα οποία προέρχονται από την εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων παρακολούθησης (π.χ. δεδομένα δειγματοληψιών πεδίου), αλλά και σύγχρονων τεχνικών τηλεπισκόπησης, Παρατήρησης της Γης κ.ά. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα προβλέπει και θα υποστηρίζει περαιτέρω την ενσωμάτωση και μελλοντικών δεδομένων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας.

Το έργο LIFE EL-BIOS συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται με συντονιστή το Πράσινο Ταμείο.

Αναλυτικότερα στοιχεία για το έργο, συμπεριλαμβανόμενων των φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίησή του δίνονται στην ιστοσελίδα του έργου: https://biodiversity-greece.gr/

O Ρόλος του ΕΚΒΥ

Το ΕΚΒΥ είναι εταίρος του έργου και συμβάλλει σε όλα τα στάδια δημιουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, έχοντας στην ευθύνη του τα ακόλουθα:

  • την αναγνώριση, ανάλυση και χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών, την αποτύπωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους και τη διερεύνηση των αναγκών και των προσδοκιών τους σε σχέση με το Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις ελλείψεις και τις προκλήσεις στη διαχείριση της πληροφορίας για τη βιοποικιλότητα,
  • την απογραφή και ανασκόπηση της υφιστάμενης πληροφορίας για τη βιοποικιλότητα και την αναγνώριση υποψηφίων παρόχων δεδομένων,
  • τον καθορισμό της θεματικής δομής του Πληροφοριακού Συστήματος, τον καθορισμό των θεματικών τομέων του (thematic domains) και τη«μετάφραση» των αναγκών των χρηστών σε δείκτες βιοποικιλότητας και σε περιπτώσεις χρήσης του ΠΣ (use cases),
  • τη συγκέντρωση και αναγνώριση των συνόλων δεδομένων και την εφαρμογή αυτοματοποιημένων ή μη, διεργασιών Εξαγωγής, Μετασχηματισμού, Εισαγωγής (Extract, Transform, Load – ETL) για την ενσωμάτωσή τους στην κεντρική βάση δεδομένων του ΠΣ,
  • την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων απόκτησης δεδομένων και εξαγωγής πληροφοριών στην πιλοτική τοποθεσία «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς»,
  • τη σύνθεση πληροφοριών για τον υπολογισμό δεικτών υποστήριξης πολιτικής, σε συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Στόχοι Aichi) και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs).
Αλκυόνη
Αλκυόνη | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Γκιριτζιώτης
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Λ. Λογοθέτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο