Εποπτεία των φυσικών οικοτόπων και ειδών

Αρχική > Οι δράσεις μας > Έρευνα & παρακολούθηση > Εποπτεία των φυσικών οικοτόπων και ειδών

Εποπτεία των φυσικών οικοτόπων και ειδών

Η Εποπτεία διαχρονικά

Η εποπτεία των οικοτόπων και των ειδών Ενωσιακού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες των Οικοτόπων και των Πτηνών (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ αντιστοίχως). Αφορά στους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και στα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και στα είδη πτηνών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Τα αποτελέσματα της εποπτείας της κατάστασης της διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών εντάσσονται στο περιεχόμενο των εθνικών εκθέσεων που αποστέλλουν τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε έξι έτη. Oι εθνικές εκθέσεις των κρατών-μελών χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παραγωγή μίας συνολικής, συνθετικής έκθεσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εισφέρουν στην αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό των ασκούμενων πολιτικών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

O Ρόλος του ΕΚΒΥ

Τo ΕΚΒΥ συντόνισε ομάδα ειδικών επιστημόνων και συνέταξε τη 2η εθνική έκθεση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την Ελλάδα για την περίοδο 2001-2006. Η έκθεση αυτή περιλάμβανε την πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών Ενωσιακού ενδιαφέροντος. Κατόπιν, το ΕΚΒΥ συμμετείχε στον συντονισμό ομάδων εργασιών πεδίου και συνέταξε την 3η και την 4η εθνική έκθεση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδοι αναφοράς 2007-2012 και 2013-2018) καθώς και τη 2η και 3η εθνική έκθεση της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ (για τις ίδιες περιόδους).

Επιπλέον, το ΕΚΒΥ ανέλαβε την παρακολούθηση αμφιβίων και ερπετών Ενωσιακού ενδιαφέροντος για την ετοιμασία της εθνικής έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας (περίοδος αναφοράς 2007-2012).

Αυτό το διάστημα (2022-2025), το ΕΚΒΥ συμμετέχει στον συντονισμό ομάδων εργασιών πεδίου και θα συντάξει την 5η έκθεση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδος αναφοράς 2019-2024), δηλαδή έντυπα αναφοράς για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης και χάρτες εξάπλωσης για περισσότερους από 90 τύπους οικοτόπων και 300 είδη (χλωρίδα, ασπόνδυλα, αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά και ψάρια) Ενωσιακού ενδιαφέροντος που απαντούν στην Ελλάδα. Επίσης, για περισσότερα από 300 είδη πτηνών που απαντούν στην Ελλάδα, θα συντάξει την 4η έκθεση του άρθρου 12 της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ για την αξιολόγηση των πληθυσμιακών τάσεων (έντυπα αναφοράς) και της αναπαραγωγικής εξάπλωσης (χάρτες) (περίοδος αναφοράς 2019-2024).

Τέλος, τα έτη 2024-2025, το ΕΚΒΥ συμμετέχει στον συντονισμό ομάδων εργασιών πεδίου για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη Ενωσιακού ενδιαφέροντος και στη σύνταξη της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας (περίοδος αναφοράς 2019-2024).

Crocus nivalis στον Ταΰγετο
Crocus nivalis στον Ταΰγετο | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Λ. Λογοθέτης
Τσαπερδόνα | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Λ. Λογοθέτης
Τσαπερδόνα | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Λ. Λογοθέτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο