Προεδρικά Διατάγματα και Σχέδια Διαχείρισης σε περιοχές Natura 2000

Αρχική > Οι δράσεις μας > Διατήρηση & διαχείριση > Προεδρικά Διατάγματα και Σχέδια Διαχείρισης σε περιοχές Natura 2000

Προεδρικά Διατάγματα και Σχέδια Διαχείρισης σε περιοχές Natura 2000

Περίληψη Έργου

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις των νόμων για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) το έργο «Σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000». Στο πλαίσιο του έργου συντάσσονται Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ), για όλες τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της χώρας. Με βάση την τεκμηρίωση του έργου, το ΥΠΕΝ θα εισηγηθεί τη θεσμοθέτηση των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές αυτές.

Το έργο της εκπόνησης των ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα, τόσο σε σχέση με την προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς καλύπτει ποικίλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

Διάρκεια έργου: 2019-2024.

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020

O Ρόλος του ΕΚΒΥ

Το ΕΚΒΥ συμμετέχει στον τεχνικό και επιστημονικό συντονισμό της εκπόνησης ΕΠΜ και Σχεδίων ΠΔ και ΣΔ για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε 11 Περιφέρειες της χώρας συνεργαζόμενη με την εταιρία ENVECO A.E. που είναι η ανάδοχος της σχετικής σύμβασης. Αντικείμενο του συντονιστή, μεταξύ άλλων, είναι η κατάρτιση αναλυτικών οδηγιών και προτύπου για την εκπόνηση των ΕΠΜ και τη σύνταξη των σχετικών παραδοτέων, ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου των Αναδόχων των ΕΠΜ ώστε να υπάρχει ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τη μεθοδολογία, την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη συνεργασία με όλους τους φορείς, τη διαβούλευση, τη δομή και μορφή των παραδοτέων κ.λπ., η κατάρτιση ειδικού οδηγού σύνταξης ΣΔ, δημιουργία βάσης δεδομένων και συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών για την καταχώριση στοιχείων όπως οι ζώνες και τα μέτρα διαχείρισης ανά προστατευόμενη περιοχή, η οργάνωση και η υλοποίηση της διαβούλευσης για όλα τα σχέδια ΠΔ και ΣΔ, κ.λπ.

Οι απόκρημνες βραχώδεις πλευρές του Όρους Βαράσοβα (περιοχή Natura GR2310005)
Οι απόκρημνες βραχώδεις πλευρές του Όρους Βαράσοβα (περιοχή Natura GR2310005) | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Κορμοράνοι στην Λίμνη Κερκίνη (Περιοχή Natura GR1260001)
Κορμοράνοι στην Λίμνη Κερκίνη (περιοχή Natura GR1260001) | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Λ. Λογοθέτης

Αποτελέσματα

Το έργο παρέχει την αναγκαία τεκμηρίωση για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών, την οριοθέτηση ζωνών προστασίας, τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων εντός των ζωνών και τον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης σε κάθε προστατευόμενη περιοχή, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών που άπτονται της προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και τα παραδοτέα του δεν είναι δημόσια διαθέσιμα στην τελική τους μορφή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο